Regulamin przewozu paczek do Polski oraz paczek do Angli

Masz pytania? Zadzwoń   +44 787 896 36 56 / +44 791 992 48 47    polska   +48 503 40 19 37

logo PK Express

Regulamin - warunki umowy

§ 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady wykonywania przez firmę MATSPEED usług w zakresie transgranicznego, ogólnoeuropejskiego przewozu drogowego przesyłek, objętych umową pomiędzy MATSPEED a nadawcą i/lub odbiorcą i/lub zleceniodawcą, zwanych dalej Klientem. Niniejszy Regulamin określa także zasady odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zleconych usług. Regulamin obowiązuje Klientów, pracowników MATSPEED oraz podmioty współpracujące z MATSPEED przy wykonywaniu usług.

§ 2. Zawarcie umowy następuje poprzez potwierdzenie przez MATSPEED przyjęcia do realizacji zamówienia Klienta na usługę kurierską, złożonego na stronie internetowej.

§ 3. Klient zobowiązuje się do: - przygotowania i nadania przesyłki zgodnie z niniejszym Regulaminem oraz obowiązującymi przepisami prawa,
- uiszczenia należności za wykonaną usługę na rzecz MATSPEED.

§ 4.  Klient odpowiada za wszystkie osoby którymi posługuje się przy wykonywaniu swoich zobowiązań. W szczególności gwarantuje, iż będą zachowywane wszelkie postanowienia niniejszego regulaminu, w szczególności dotyczących przesyłek wykluczonych z przewozu.

§ 5.  Klient oświadcza, że:

  • Dane podane w zleceniu są prawidłowe i zgodne ze stanem rzeczywistym.
  • Nadawca jest właścicielem zawartości przesyłki powierzonej MATSPEED lub, że jest on właściwie umocowany do działania w imieniu jej właściciela.
  • Przesyłka w ruchu międzynarodowym jest zgodna z wszelkimi przepisami Prawa Celnego, odnoszącymi się do usług świadczonych przez MATSPEED, z postanowieniami umów międzynarodowych,, a także z przepisami prawnymi obowiązującymi w krajach tranzytowych i docelowym. Na żądanie MATSPEED wskaże kraje tranzytowe.

§ 6. Usługi świadczone na podstawie niniejszego Regulaminu oparte są o przepisy konwencji o umowie międzynarodowego przewozu drogowego towarów (CMR); jakiekolwiek warunki, uzgodnienia i postanowienia sprzeczne z nimi nie będą miały zastosowania.

UBEZPIECZENIE PRZESYŁKI

6.1. W zależności od zadeklarowanej wartości  przesyłki Zleceniodawca ubezpieczy ją na własny koszt  do zadeklarowanej na dowodzie nadania wysokości.

6.2. Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo zweryfikowania zadeklarowanej wartości Przesyłki na Dowodzie Nadania.

6.3. W przypadku, gdy w rubryce „wartość ubezpieczenia” na dowodzie nadania nie jest wpisana żadna kwota, Zleceniobiorca ustalają, zaś Zleceniodawca wyraża zgodę i potwierdza, że wartość przesyłki nie przekracza 50,00 zł, i upoważnia Zleceniobiorcę do przyjęcia, że 50 zł jest zadeklarowaną wartością przesyłki i ubezpieczenia jej do tej kwoty.

7.1. Wszelkie roszczenia związane z świadczeniem usług powinny zostać zgłoszone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (na adres transport@matspeed.eu). („Reklamacje”) w terminach przewidzianych odpowiednio przez Prawo Pocztowe lub Prawo Przewozowe.

7.2. Zleceniobiorca rozpatruje reklamacje, które są wniesione w formie pisemnej (lub mailowej) i zawierają komplet dokumentów.

 Reklamacja powinna zawierać:

a. Datę reklamacji,

b. Imię i nazwisko albo nazwę lub firmę oraz adres korespondencyjny wnoszącego reklamację,

c. Numer listu przewozowego,

d. Dowód Nadania

e. Protokół szkody

f. Uzasadnienie możliwie precyzyjnie opisujące stan faktyczny,

g. Kwotę odszkodowania w przypadku, gdy reklamujący żąda odszkodowania,

h. Dokumenty wskazujące i uzasadniające wysokość roszczenia (rachunek, faktura VAT itp.)

i. Numer konta bankowego, na które Zleceniobiorca powinien wypłacić odszkodowanie w przypadku uznania Reklamacji,

j. Podpis reklamującego (za wyłączeniem zgłoszeń mailowych),

k. W przypadku zrzeczenia się przez Zleceniodawcę na rzecz Odbiorcy roszczenia: oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do dochodzenia roszczeń.

7.3. W przypadku wniesienia Reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo wystąpienia z prośbą o przesłanie Reklamacji w pisemnej formie. W takim przypadku termin na rozpatrzenie Reklamacji ulega zawieszeniu.

7.4. W celu uchylenia wątpliwości Zleceniobiorca informuje, że za Reklamację uważa się również zgłoszenie niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi, które nie zawiera żądania zapłaty odszkodowania.

7.5. Jeżeli Reklamacja nie spełnia wymogów formalnych wskazanych powyżej Zleceniobiorca wzywa reklamującego do usunięcia braków w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Na czas usunięcia braków bieg terminów Reklamacji zostaje zawieszony. W przypadku nieuzupełnienia braków, reklamację pozostawia się bez rozpoznania, o czym Zleceniobiorca powiadamia na piśmie lub mailem.

7.6. Reklamację zgłoszoną przez osobę nieuprawnioną, tzn.: inna niż Zleceniodawca lub Odbiorca, traktuje się jak niewniesioną, o czym Zleceniobiorca niezwłocznie powiadamia, informując o możliwości zgłoszenia reklamacji przez uprawnionego.

7.7. Zleceniobiorca w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji:

a. udziela odpowiedzi na reklamację, albo

b. informuje reklamującego o niemożności udzielenia odpowiedzi na Reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania, podając tego przyczynę oraz termin udzielenia odpowiedzi na Reklamację, nie dłuższy niż 30 dni od dnia zgłoszenia Reklamacji.

7.8. Zleceniobiorca udziela odpowiedzi na Reklamację w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail (w przypadku wniesienia reklamacji w taki sposób), która zawiera:

a.Nazwę Zleceniobiorcy,

b. Powołanie podstawy prawnej;

c. Rozstrzygnięcie wraz z uzasadnieniem;

d. W przypadku przyznania odszkodowania – kwotę odszkodowania oraz informację o sposobie i terminie jego wypłaty, nie dłuższym niż 30 dni;

e. w przypadku zwrotu należności - określenie wysokości kwoty oraz informację o terminie i sposobie jej wypłaty;

f. Pouczenie o prawie odwołania się oraz wskazanie adresu, na jaki należy złożyć odwołanie,

g. Pouczenie o prawie wystąpienia na drogę sądową w postępowaniu cywilnym,

h. Podpis upoważnionego pracownika Zleceniobiorcy z podaniem jego stanowiska służbowego.

7.9. Wniesienie Reklamacji nie uprawnia do dokonania potrącania jakichkolwiek kwot dochodzonych w trybie reklamacji z aktualnych, przeszłych lub przyszłych należności wobec Zleceniobiorcy (postanowienie nie dotyczy konsumentów, o ile i w zakresie w jakim zgodnie z prawem nie jest ono dopuszczalne w stosunku do konsumentów).

PRZEDMIOTY NIEDOPUSZCZONE DO TRANSPORTU

8.1 O ile Matspeed nie wyrazi na to zgody, następujące przedmioty są wykluczone z przewozu do jakiegokolwiek punktu przeznaczenia:

1.Pieniądze (monety, gotówka, banknoty, przenośne dokumenty o charakterze płatniczym takie jak indosowane akcje, obligacje i akredytywy pieniężne), monety kolekcjonerskie i znaczki pocztowe;

2.Materiały wybuchowe (materiały wybuchowe należące do klasy 1.3 nie są przyjmowane do przewozu przez MATSPEED. W niektórych krajach materiały wybuchowe klasy 1.4 mogą być przyjęte do przewozu, przed wysyłką w celu uzyskania szczegółowych informacji należy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta), wyroby pirotechniczne i inne materiały łatwopalne lub łatwozapalne;

3.Ludzkie ciała, organy lub części ciała, ludzkie lub zwięrzęce embriony, prochy ludzkie lub ekshumowane szczątki ludzkie;

4.Przesyłki na adresy apo / fpo;

5.Przesyłki za pobraniem;

6.Broń palna, uzbrojenie, amunicja i ich części;

7.Produkty żywnościowe, łatwo psujące się artykuły spożywcze, napoje wymagające chłodzenia lub innej regulacji otoczenia;

8.Rośliny i materiały pochodzenia roślinnego, włącznie z nasionami i kwiatami ciętymi (możliwy jest przewóz kwiatów ciętych do niektórych miejsc przeznaczenia, informacje dostępne na życzenie);

9.Kupony loteryjne, urządzenia hazardowe – w przypadkach gdy jest to zabronione przez prawo;

10. Łatwo psujące się lub nietrwałe substancje (inne niż wymienione w punkcie 7), chyba że na podstawie wcześniejszych ustaleń;

11. Materiały o charakterze pornograficznym i/lub zawierające treści obsceniczne;

12. Przesyłki dokonywane w następujących procedurach, chyba że na podstawie wcześniejszych ustaleń:

a. Karnety (umożliwiają bezcłowy czasowy import do wykorzystania na wystawach itp.).

b. System ceł zwrotnych (w momencie wywozu przysługuje zwrot zapłaconego cła).

c. Odprawa czasowa pod zabezpieczeniem (umożliwiają czasowy import w celu naprawy itp.).

d. akredytywy; Przesyłki z zastosowaniem akredytywy są zasadniczo zabronione z wyjątkiem przesyłek z zastosowaniem akredytywy wymagającej „kurierskiego dowodu nadania” określonej w "Jednolitych zwyczajach i praktykach dotyczących akredytyw dokumentowych” UCP 600 – Art. 25, jeżeli przesyłka jest przesyłana za pomocą Międzynarodowego Listu Przewozowego      

13. Odpady niebezpieczne, zwłaszcza używane igły do strzykawek / strzykawki lub odpady medyczne;

14. Mokry lód (zmrożona woda);

15. Przesyłki wymagające od Matspeed specjalnych zezwoleń lub licencji na transport, import lub eksport;

16. Przesyłki, których transport, import lub eksport jest zakazany przez jakiekolwiek prawo, ustawę lub regulamin;

17. Przesyłki, których zadeklarowana wartość przekracza dopuszczalną wartość celną Towary niebezpieczne

18. Zwierzęta martwe lub wypchane;

19. Paczki wilgotne lub nieszczelne lub wydzielające wszelkiego rodzaju zapachy;

20. Paczki zawinięte w papier pakowy;

21. żywe zwierzęta i insekty, W celu uzyskania dokładnych informacji klienci mogą się  kontaktować z Matspeed na miejscu. Nie dopuszcza się zwierząt domowych i ryb.

22. Przesyłki mogące wyrządzić szkodę lub spowodować opóźnienie, jeżeli chodzi o wyposażenie, personel lub inne przesyłki.

23. Paczki zawierające szkło, szklane słoiki , wazony itp.

Matspeed wyklucza odpowiedzialność za przewóz tego rodzaju Przesyłek, również w przypadku przyjęcia ich do wysyłki (umyślnie lub wskutek pomyłki).

8.2 Dodatkowe ograniczenia mogą wynikać z miejsca przeznaczenia i usługi jak i zleconego rodzaju usługi; odmienna odprawa celna może się okazać konieczna dla niektórych towarów, co może skutkować przedłużaniem się czasu tranzytu.  Matspeed zastrzega sobie prawo do odmowy przewozu Paczek na wypadek takich ograniczeń oraz ze względów bezpieczeństwa.

Dane firmy
Firma transportowa „MATSPEED”

ul. Kluczborska 31
46-310 Gorzów Śląski
NIP: 576-135-83-50


Wpis do ewidencji działalności gospodarczej nr 854 z 10.10.2007r. prowadzony przez
Burmistrza Gorzowa Śląskiego


BANK  PKO  BP
41 1020 3668 0000 5202 0170 3230


RACHUNEK BANKOWY W ANGLII

BARCLAYS BANK
80948705 SORT CODE 200189

Kontakt z nami

Jeśli masz pytania. Zadzwon do nas!

tel. kom. +48 503 401 937 (Polska)
tel. kom. +44 787 896 36 56 (Anglia)


lub napisz
e-mail: transport@matspeed.eu